ชื่อโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ลงทะเบียน
1
30030001 บ้านโกรกสำโรง ครบุรี
2
30030002 บ้านไชยวาล ครบุรี
3
30030003 บ้านดอนแสนสุข ครบุรี
4
30030004 บ้านหนองต้อ ครบุรี
5
30030005 บ้านหนองใหญ่ ครบุรี
6
30030006 บ้านใหญ่ ครบุรี
7
30030007 บ้านสระผักโพด ครบุรี
8
30030008 บ้านซับก้านเหลือง ครบุรี
9
30030009 บ้านหนองโสน ครบุรี
10
30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรี
11
30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรี
12
30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ครบุรี
13
30030013 บ้านโคกใบบัว ครบุรี
14
30030014 บ้านมาบกราด ครบุรี
15
30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง ครบุรี
16
30030016 บ้านหนองโบสถ์ ครบุรี
17
30030017 บ้านไผ่ ครบุรี
18
30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ครบุรี
19
30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ครบุรี
20
30030020 จอมทองวิทยา ครบุรี
21
30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ครบุรี
22
30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) ครบุรี
23
30030023 บ้านทุ่งแขวน ครบุรี
24
30030024 บ้านพนาหนองหิน ครบุรี
25
30030025 บ้านหนองรัง ครบุรี
26
30030026 บ้านแชะ ครบุรี
27
30030027 บ้านดอนกรูด ครบุรี
28
30030028 บ้านหนองตะแบก ครบุรี
29
30030029 บ้านเทพนิมิต ครบุรี
30
30030030 บ้านซับสะเดา ครบุรี
31
30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ครบุรี
32
30030032 ครบุรีวิทยา ครบุรี
33
30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย ครบุรี
34
30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ครบุรี
35
30030035 บ้านบุยายแลบ ครบุรี
36
30030036 บ้านมาบตะโกเอน ครบุรี
37
30030037 บ้านหนองสองห้อง ครบุรี
38
30030038 บ้านหนองไทร ครบุรี
39
30030039 บ้านทรัพย์เจริญ ครบุรี
40
30030040 บ้านโปร่งสนวน ครบุรี
41
30030041 บ้านไร่แหลมทอง ครบุรี
42
30030042 บ้านลำเพียก ครบุรี
43
30030043 บ้านหนองแคทราย ครบุรี
44
30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี ครบุรี
45
30030045 บ้านหนองหินโคน ครบุรี
46
30030046 บ้านสระว่านพระยา ครบุรี
47
30030047 บ้านหนองเมา ครบุรี
48
30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ครบุรี
49
30030049 บ้านโคกสะอาด ครบุรี
50
30030050 บ้านหนองเสือบอง ครบุรี
51
30030051 บ้านกุดโบสถ์ เสิงสาง
52
30030052 บ้านโคกโจด เสิงสาง
53
30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก เสิงสาง
54
30030054 บ้านท่าเยี่ยม เสิงสาง
55
30030055 บ้านสมบัติเจริญ เสิงสาง
56
30030056 บ้านหนองสนวน เสิงสาง
57
30030057 บ้านหนองแดง เสิงสาง
58
30030058 บ้านโนนสมบูรณ์ เสิงสาง
59
30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ เสิงสาง
60
30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี เสิงสาง
61
30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา เสิงสาง
62
30030062 บ้านลำไซกง เสิงสาง
63
30030063 ตะแบกวิทยา เสิงสาง
64
30030064 บ้านปางไม้ เสิงสาง
65
30030065 สามัคคีประชาสรรค์ เสิงสาง
66
30030066 บ้านโคกไม้งาม เสิงสาง
67
30030067 บ้านสระตะเคียน เสิงสาง
68
30030068 บ้านสันติสุข เสิงสาง
69
30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา เสิงสาง
70
30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล เสิงสาง
71
30030071 บ้านสุขไพบูลย์ เสิงสาง
72
30030072 บ้านหนองขนาก เสิงสาง
73
30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม เสิงสาง
74
30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา เสิงสาง
75
30030075 สกัดนาควิทยา เสิงสาง
76
30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง
77
30030077 ท้าวสุรนารี(2521) เสิงสาง
78
30030078 บ้านสระประทีป เสิงสาง
79
30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง
80
30030080 บ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง
81
30030081 หนองไผ่วิทยา เสิงสาง
82
30030082 บ้านประชาสันต์ เสิงสาง
83
30030083 บ้านหนองหิน เสิงสาง
84
30030084 บ้านนางเหริญ ปักธงชัย
85
30030085 วัดหลุมข้าว ปักธงชัย
86
30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ปักธงชัย
87
30030087 วัดศีรษะกระบือ ปักธงชัย
88
30030088 บ้านหนองล้างช้าง ปักธงชัย
89
30030089 วัดมกุฎไทยาราม ปักธงชัย
90
30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ปักธงชัย
91
30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร ปักธงชัย
92
30030092 จตุคามวิทยาคม ปักธงชัย
93
30030093 บ้านโกรกหว้า ปักธงชัย
94
30030094 วัดบ้านพร้าว ปักธงชัย
95
30030095 วัดบ้านส่อง ปักธงชัย
96
30030096 วัดไม้เสี่ยว ปักธงชัย
97
30030097 บ้านหนองผักไร ปักธงชัย
98
30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ปักธงชัย
99
30030099 ชุมชนบ้านตะขบ ปักธงชัย
100
30030100 บ้านเขาพญาปราบ ปักธงชัย
101
30030101 บ้านคลองสาริกา ปักธงชัย
102
30030102 บ้านน้อย ปักธงชัย
103
30030103 บ้านบุหัวช้าง ปักธงชัย
104
30030104 บ้านยางกระทุง ปักธงชัย
105
30030105 ป่าไม้อุทิศ 2 ปักธงชัย
106
30030106 บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย
107
30030107 บ้านวังหิน ปักธงชัย
108
30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปักธงชัย
109
30030109 บ้านหนองตาด ปักธงชัย
110
30030110 บ้านหนองนมนาง ปักธงชัย
111
30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ปักธงชัย
112
30030112 ไผ่สีสุก ปักธงชัย
113
30030113 อาจวิทยาคาร ปักธงชัย
114
30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา ปักธงชัย
115
30030115 วัดพรหมราช ปักธงชัย
116
30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ปักธงชัย
117
30030117 สวนหมากสงเคราะห์ ปักธงชัย
118
30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ปักธงชัย
119
30030119 บ้านพันธ์สงวน ปักธงชัย
120
30030120 บ้านหนองหญ้าขาว ปักธงชัย
121
30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปักธงชัย
122
30030122 แหลมรวกบำรุง ปักธงชัย
123
30030123 วัดโคกสระน้อย ปักธงชัย
124
30030124 วัดทุ่งจาน ปักธงชัย
125
30030125 วัดม่วง ปักธงชัย
126
30030126 วัดหงษ์ ปักธงชัย
127
30030127 บ้านกลาง ปักธงชัย
128
30030128 บ้านบ่อปลา ปักธงชัย
129
30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ปักธงชัย
130
30030130 หนองนกเขียนสามัคคี ปักธงชัย
131
30030131 บ้านโนนแดง ปักธงชัย
132
30030132 บ้านหนองกก ปักธงชัย
133
30030133 บ้านหนองกระทุ่ม ปักธงชัย
134
30030134 บ้านหลุมเงิน ปักธงชัย
135
30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ปักธงชัย
136
30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี ปักธงชัย
137
30030137 โพธิ์ทองวิทยา ปักธงชัย
138
30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ปักธงชัย
139
30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี ปักธงชัย
140
30030140 บ้านวังตะเคียน ปักธงชัย
141
30030141 บ้านพัดทะเล ปักธงชัย
142
30030142 บ้านลำนางแก้ว ปักธงชัย
143
30030143 บ้านเก่าปอแดง ปักธงชัย
144
30030144 บ้านขี้เหล็ก ปักธงชัย
145
30030145 บ้านคลองเตย ปักธงชัย
146
30030146 บ้านโป่งสามัคคี ปักธงชัย
147
30030147 วัดโพธินิมิตร ปักธงชัย
148
30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ปักธงชัย
149
30030149 สะแกราชวิทยาคม ปักธงชัย
150
30030150 วัดใหม่สำโรง ปักธงชัย
151
30030151 หนองประดู่ ปักธงชัย
152
30030152 วัดโพนทราย ปักธงชัย
153
30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร ปักธงชัย
154
30030154 บ้านพุปลาไหล ปักธงชัย
155
30030155 บ้านหนองโดน ปักธงชัย
156
30030156 บ้านปลายดาบ ปักธงชัย
157
30030157 บ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
158
30030158 บ้านบุไผ่ วังน้ำเขียว
159
30030159 บ้านคลองกุ่ม วังน้ำเขียว
160
30030160 บ้านคลองหินร่อง วังน้ำเขียว
161
30030162 บ้านระเริง วังน้ำเขียว
162
30030163 บ้านหนองไม้สัก วังน้ำเขียว
163
30030164 บ้านไทรงาม วังน้ำเขียว
164
30030165 บ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว
165
30030166 บ้านคลองบง วังน้ำเขียว
166
30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว
167
30030168 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว
168
30030169 บ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว
169
30030170 บ้านบุตะโก วังน้ำเขียว
170
30030171 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว
171
30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังน้ำเขียว
172
30030173 บ้านคลองใบพัด วังน้ำเขียว
173
30030174 บ้านคลองสะท้อน วังน้ำเขียว
174
30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี วังน้ำเขียว
175
30030176 บ้านวังหมี วังน้ำเขียว
176
30030177 บ้านโคกสันติสุข วังน้ำเขียว
177
30030178 บ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
178
30030179 บ้านบุเจ้าคุณ วังน้ำเขียว
179
30030180 บ้านซับเต่า วังน้ำเขียว
180
30030181 บ้านโนนเหลื่อม วังน้ำเขียว
181
30030182 ด่านอุดมวิทยา วังน้ำเขียว
182
30030183 บ้านบะใหญ่ วังน้ำเขียว
183
30030184 บ้านวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
184
30030185 บ้านหนองแวง วังน้ำเขียว
185
30030186 บ้านหนองโสมง วังน้ำเขียว
186
30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม วังน้ำเขียว
187
30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครบุรี
188
31030001 อนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง
©2560 Korat3.go.th | Designed by : นายภานุชิต วัดกระโทก
Top